شنبه 29 اردیبهشت 1403  
اخبار
بيشتر
رويدادها
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهاي متداول
بيشتر
 
1403
 
.
 
کانال ایتا
 
گام دوم انقلاب
 
دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد
 
 
 
 
 
 
آخـرین خبـرهـا
بيشتر
اخبـار آمـوزش
بيشتر
کلاس های الکترونیـکی
بيشتر
جهــاد تبیین
بيشتر
فرهنگـی و تربیت بدنـی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه دانشجویان:
قابل توجه دانشجویان:
1403
پذيرفته شدگان از تاريخ 1402/12/26جهت پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند.
.
  • 1402/11/24 سه‌شنبه .
بيشتر