كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/9/6 پنجشنبه معرفی
نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی
مهدی یاوند زاهدی

مسئول آموزش

33116798 203
احد احمدی سرشت

مسئول امور دانشجویی

204
سید حسام الدین موسوی
مسئول امور کلاسها
وکارشناس بایگانی دانشجویی
33117114 206
          سهیلا مرادی
 

کارشناس امور فارغ التحصیلان
211
اسماعیل اسماعیلی       
   

کارشناسان  آموزش
213
محمد مرسلی
مسئول امتحانات
کارشناس آموزش
217
بيشتر