1400/11/12 سه‌شنبه اداره فناوری اطلاعات 
1.اطلاعات تحصیلی
نام: جلال     نام خانوادگی: بختیاری          
1400/11/12 سه‌شنبه سایت رایانه ای دانشگاه
سایت آزمون های الکترونیکی دانشگاه با ظرفیت 24 نفرسایت شماره 2 آزمون های الکترونیکی با ظرفیت26 نفر کیوسک های اطلاع رسانی به دانشجویان 
بيشتر