كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/12/9 شنبه اعضاء هیات علمی
ردیف نام نام خانوادگی رشته توضحات
1 دكتر محمد امرایی تربیت بدنی استاديار - رئيس مركز اسدآباد
2 دكتر یزدان محبی زمین شناسی استاديار- عضو هيات علمي دانشگاه
3 دكتر مهدی کاکایی مهندسی کشاورزی استاديار- عضو هيات علمي دانشگاه
4 دكترسيده  راضيه جعفري زمين شناسي عضو هيات علمي دانشگاه
5 دکتر فاطمه احمدی تربیت بدنی عضو هيات علمي دانشگاه
6 دکتر قاسم صارم پور جغرافیا عضو هيات علمي دانشگاه
7  مریم شفیعی ادبیات فارسی عضو هيات علمي دانشگاه
8 عباس آمی سماء شیمی عضو هيات علمي دانشگاه
9 دکترجعفر زرین حسابداری عضو هيات علمي دانشگاه
بيشتر