آخـرین خبـرهـا
1402/3/1 دوشنبه
شماره صندلی امتحانات نیمسال دوم
دریافت شماره صندلی امتحانات نیمسال دوم طبق ساعت و تاریخ امتحانی

.

 
ایام هفته تاریخ ساعت 8 ساعت 10/30 ساعت13/30
کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
دوشنبه 1402/3/1 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
سه شنبه 1402/3/2 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
چهارشنبه 1402/3/3 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
شنبه 1402/3/6 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
یکشنبه 1402/3/7 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
دوشنبه 1402/3/8 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
سه شنبه 1402/3/9 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
چهارشنبه 1402/3/10 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
سه شنبه 1402/3/16 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
چهارشنبه 1402/3/17 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
شنبه 1402/3/20 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
یکشنبه 1402/3/22 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
دوشنبه 1402/3/22 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
سه شنبه 1402/3/23 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی
چهارشنبه 1402/3/24 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر