اخبار
1401/5/23 یکشنبه
قابل توجه متقاضیان رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور
رشته هاي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سال 1401 دانشگاه پیام نور اسدآباد

.

جهت ثبت نام کلیک نمایید: پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1401

                                                     لیست رشته محل  های فعال در دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد ثبت نام بدون آزمون
کد رشته محل عنوان دانشگاه جنسیت پذیرش ردیف
18910 مهندسي كامپيوتر | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 1
18911 زيست شناسي سلولي ومولكولي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 2
18912 شيمي كاربردي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 3
18913 شيمي محض | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 4
18914 مهندسي ترويج واموزش كشاورزي پايدار | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 5
18915 حسابداري | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 6
18916 حقوق | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 7
18917 روانشناسي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 8
18918 علوم تربيتي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 9
18919 علوم سياسي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 10
18920 علوم ورزشي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 11
18921 مديريت بازرگاني | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 12
18922 مديريت دولتي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 13
18923 مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد | كارشناسي | بدون آزمون | پيام نور | شهر محل تحصيل : اسداباد | نيمسال اول دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد زن-مرد 14


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر