كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/12/6 چهارشنبه امور مالی و اداری
معرفی همکاران اداری و مالی 
سمت تلفن مستقیم
زهره آزاد
مسئول امور مالی
08133114921
208
حمداله مرادی
مسئول امور اداری
08133112043
207
شکوفه صفایی
کارشناس امور اداری
08133112043
207
مهدی یاوند
کارپرداز مـالی
08133112045
202
علی رحمانی
امیـن امـوال
214
سهیلا مرادی
مسئول شهریه
205
بيشتر