كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/12/6 چهارشنبه امور مالی و اداری

معرفی همکاران اداری و مالی 
سمت تلفن مستقیم
زهره آزاد
مدیر  امور مالی
  و مسئول  شهریه
08133114921
208
حمداله مرادی
 مسئول امور اداری
کارپرداز مالی
08133112043
207
شکوفه صفایی
کارشناس امور اداری
وکارشناس  دبیرخانه
08133112043
207
علی رحمانی
امیـن امـوال
و مسئول کتابخانه
214
بيشتر